Skip to main content

MCFLY COBOTHON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Cobothon Organizasyonu

İşbu Cobothon, MCFLY Robot Teknolojileri A.Ş tarafından desteklenmektedir. MCFLY Robot Teknolojileri A.Ş “MCFLY veya hizmet sağlayıcı” olarak anılacaktır.

2-Cobothon Konusu

Cobothon boyunca yarışmacıların, “COBOTHON” teması altında bilgi ve becerilerini aktaracak aşağıdaki dikeylerde projeler üretmesi beklenmektedir.

  • Gömülü Sistem
  • Robot Kontrolü

3-Cobothon Jürisi

Cobothon jürisi, aşağıda unvan, isim ve soy isimleri belirtilen kişilerden oluşur. Jüri olarak belirlenen kişi/kişilerin yarışmaya mazeret bildirerek yahut herhangi bir mazeret bildirmeksizin katılmaktan kaçınması/kaçınmaları halinde bu kişiler yerine yeni jüri üyeleri MCFLY tarafından belirlenir.

Jüri Üyeleri

  1. McFly Genel Müdürü Murat Ferhat Doğdu
  2. Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu (BTÜ)
  3. Dr. Oğuz Mısır (BTÜ)

4-Cobothon Katılım Koşulları

Yarışmaya;  Cobothon internet sitesinden giriş yaparak ve aynı zamanda lisans, yüksek lisans seviyesinde okuyan veya 2023 yılında mezun olmuş tüm lisans/yüksek lisans öğrencileri katılım gösterebilir. Bu hususta verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olmasının sorumluluğu katılımcıya aittir. Gerçeğe aykırılığın tespiti halinde katılımcının yarışmaya alınmaması yahut yarışma dışı bırakılması hakkı hizmet sağlayıcıya aittir. Gerçeğe aykırılığın takımlar oluşturulduktan sonra tespit edilmesi halinde hizmet sağlayıcı gerçeğe aykırı beyanda bulunan katılımcıyı yarışma dışı bırakabileceği gibi bu yarışmacının bulunduğu takımı tamamen yarışma dışı bırakma hakkına da sahiptir. Hizmet sağlayıcının katılım koşullarını değiştirme hakları saklıdır. Böyle bir durumun varlığı halinde yapılan değişiklik/değişiklikler katılımcılara e-mail vasıtasıyla bildirilir.

5-Katılımcılara Verilecek Bilgi/Belgeler

Yarışmacılara hizmet sağlayıcı tarafından Cobothon’un detayları, süreci ve olası sorunlara karşı çözüm önerilerini içeren bir cobothon kılavuzu sağlayacaktır. Katılımcılar kılavuzda verilen tüm bilgilere uymakla yükümlüdür. Tüm katılımcılar kendilerine gönderilen kılavuz içeriğini bildiklerini ve kabul ettiklerini taahhüt ederler. Bu hususta sorumluluk yarışmacılara aittir.

Cobothon başlangıcında vaka detayları ve vaka çözümlerinde beklenenler katılımcılara sunum yoluyla anlatılacaktır.

6-Katılımcılardan İstenenler

Cobothon başlangıncından en geç 48 saat öncesinde bildirilen ulaşım bilgilerine uygun bir şekilde Cobothon sırasında ihtiyaç duyacakları tüm metaryelleri yanında getirerek etkinlik başlangıcından 1 saat önce KONTROLMATİK İSTANBUL/SARIYER   adresine gelmeleri, cobothon süresince cobothon alanından ayrılmadan takım olarak seçtikleri vakaya yönelik çözüm geliştirmeleri, cobothon süresince gerçekleşecek eğitimlere eksiksiz katılım göstermeleri, cobothon kurallarına eksiksiz riayet etmeleri, başvuru gerçekleştirildiği andan cobothon bitişine kadar beyan ettikleri iletişim bilgilerine gelen mail ve bilgi notlarını takip etmeleri gerekmektedir.

7-Yarışma Şekli ve Takımların Oluşturulması

Yarışmaya bireysel olarak katılan katılımcılar da takım halinde yarışırlar. Takımlar, COBOTHON Platformu üyeleri arasından katılımcıların cobot algoritmasına göre hizmet sağlayıcı tarafından re'sen oluşturulacaktır. Takımların Cobot algoritmasına göre belirlendiği durumlarda; hizmet sağlayıcı tarafından re’sen belirlenen takıma, katılımcılar takımın oluşturulduğu andan itibaren 24 saat içerisinde ve bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilirler. İtiraz hizmet sağlayıcı tarafından değerlendirilir ve haklı bulunursa hizmet sağlayıcı takımda gerekli gördüğü değişiklikleri yapar. Takıma yapılan itirazın değerlendirilmesinde tek yetkili hizmet sağlayıcı olup hizmet sağlayıcının bu hususta verdiği kararlar kesindir, itiraz üzerine verilen kararlara karşı katılımcıların yeniden itiraz etme hakları yoktur. Takımların COBOTHON üyesi kullanıcılar tarafından oluşturulduğu hallerde de denetim yetkisi hizmet sağlayıcıya aittir. Takımda yarışma şartlarına haiz olmayan üyelerin varlığı halinde bu kişilerin yahut takımın yarışma şartlarına haiz olsun olmasın tüm üyelerinin hizmet sağlayıcı tarafından yarışma dışı bırakılma hakkı saklıdır. Cobothon’a katılacak takımlar 2-3 kişiden oluşur. Hizmet sağlayıcının gerekli gördüğü hallerde Cobothon seyri esnasında katılımcıların takımlarını değiştirme, mevcut takımların yapısında değişiklik yapma, bir takımı başka bir takımı birleştirme veya mevcut bir takımı bölme hakları saklıdır. Hizmet sağlayıcı tarafından oluşturulan takımlar, gerekli görmeleri halinde mentor desteği alma hakkına sahiptir.

Cobothon kontenjanı 15 takım 45 kişi ile sınırlıdır. Hizmet sağlayıcı başvurular arasında gerekli incelemeleri gerçekleştirerek Cobothon’a katılım gösterecek asil ve yedek olmak üzere kişi ve takımları belirleyecektir. Katılımcılar yarışma başvurusu ile birlikte hizmet sağlayıcının seçim kararlarını peşinen kabul eder.

8-Yarışma Dışı Bırakılma

a)Katılımcılar, aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde hizmet sağlayıcı tarafından derhal yarışma dışı bırakılırlar.

-Katılımcıların şartnamede belirlenen cobothon kurallarına uymaması.

-Katılımcıların yarışmaya katılım hakkı olmamasına rağmen işbu şartnamenin 4. maddesine aykırı olarak yarışmaya katılım gösterdiği yahut vermiş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi.

- Katılımcıların şartnamede belirlenen herhangi bir süreye riayet etmemesi.

-Katılımcıların yarışmanın sürmesine engel olacak yahut hukuka, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlar içinde bulunmaları.

b)Katılımcıların birbirlerine karşı gerçekleştirmiş olduğu hukuka aykırı eylemler nedeniyle sorumluluk tamamen taraflara ait olup bu hususta MCFLY herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Bu tür durumların varlığının ispatı halinde hizmet sağlayıcı tarafından ilgili katılımcı/katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

10-Cobothon Takvimi

Cobothon başvuruları 13 Eylül 2023 – 13 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Cobothon ise 21 Ekim 2023 – 22 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Başvuru ve Cobothon takvimi günün koşullarına göre hizmet sağlayıcı tarafından re'sen değiştirilebilir. Yapılan değişiklikler katılımcılara internet sitesi üzerinden duyurulur.

11-Jüri Değerlendirme Kriterleri

Cobothon takımların oluşturduğu çözümlerin değerlendirilmesi, analizlerin doğruluğu, çözüme esas raporların düzeni, verilen sürelere uygunluk, zamanında tamamlanma, uygulanabilirlik kabiliyeti başta olmak üzere jüri tarafından belirlenecek objektif kriterlere göre yapılır.

12-Sonuçların İlanı

Büyük final öncesi ihtiyaç halinde finalist projeler, büyük final ile birlikte cobothon birinci, ikinci ve üçüncüleri açıklanacaktır. Sonuçlar tüm sosyal medya vasıtalarıyla ilan edilecek ve katılımcıların bildirdiği mail adreslerine gönderilecektir.

13-Ödüller

a) Cobothon kapsamında;

-1.Takımın tüm üyeleri ödül olarak 1. Takıma 45.000,00-TL para ödülü

-2.takıma 30.000,00-TL para ödülü,

-3.takıma 15.000,00-TL para ödülü verilecek olup bu husus yarışmacılar tarafından peşinen kabul edilmiştir.

b)Para olarak verilecek ödüller vergisel yükümlülükler yerine getirildikten sonra başarılı takımlara, takımdaki kişi sayısına eşit olarak bölünerek verilecektir. Yarışma ödülleri yarışmanın gidişatına göre MCFLY tarafından kendiliğinden değiştirilebilir.

14-Yarışma Koşullarında Değişiklik

Yarışma başlamadan önce yahut yarışma esnasında durumun gerekliliklerine göre MCFLY’ın değişiklik yapma hakları saklıdır. Yapılan değişiklikler ile gelişmeler hakkında katılımcılara internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılır.

15-Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli ve Yeri

İş bu yarışmadan doğan ihtilaflar bakımından İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

16-Fikri Haklar

Yarışmacıların Cobothon konu edilen proje ve çözümlerine ilişkin fikri hakları kendilerine aittir. Bu kapsamda her yarışmacı çözümünü ve projesini, MCFLY onayına gerek olmaksızın, dilediği şekilde hayata geçirme hak ve yetkisine sahiptir. Ancak, yarışmada dereceye giren projelerin hayata geçirilmesinin MCFLY tarafından talep edilmesi ve yarışmacının da kabulü durumunda yarışmacı, bahse konu projenin hayata geçirilmesi için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki haklar (5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen umuma arz etme hakkı, 21. maddesinde düzenlenen işleme hakkı, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma hakkı, 23. maddesinde düzenlenen yayma hakkı, 24. maddesinde düzenlenen temsil hakkı ve 25. maddesinde düzenlenen işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda ve yürüklükte bulunan mevzuatın ilgili hükümlerinde tanımlanan tüm haklar) ve bu hakların kullanım yetkileri ile olması hâlinde Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki başvuru ve telife ilişkin hak ve yetkilerini MCFLY’a devretmeyi kabul eder. Bahse konu projenin hayata geçirilmesi yönünde bir talep yarışmacıya iletilmese dahi, yarışmacı, başvurusuna konu edilen ve ödül almaya hak kazanan projesinin MCFLY tarafından hayata geçirilmesini talep edecek olur ise; bu konuyu MCFLY’ın ön yazılı değerlendirmesine sunabilir. MCFLY, projenin kendisi tarafından hayata geçirilmesi istemini kabul edebilir veya reddedebilir. MCFLY bu şekilde bir istemin kendisine iletilmesinden itibaren bir (1) ay içinde isteme ilişkin kabul veya ret kararını ilgili yarışmacıya/yarışmacılara bildirir. Bu bildirimin yapılmaması halinde, ilgili istem reddedilmiş sayılır. Bu durumda yarışmacı proje ve çözümünü ayrıca bir onaya ihtiyaç duymaksızın dilediği şekilde hayata geçirebilir.

17-Yarışmacı Taahhütleri

MCFLY Cobothon yarışmacı olarak katılmak istediğimi ve Cobothon’a ilişkin tüm detayların tarafıma/tarafımıza bildirildiğini, tüm bu Cobothon’un detaylarını ve şartnamesini okuduğumu/okuduğumuzu, anladığımı/anladığımızı, cobothon sürecindeki tüm hak ve yükümlülüklerimden/yükümlülüklerimizden haberdar olduğumu/olduğumuzu ve bu şart ve kurallara uyacağımı/uyacağımızı, aksi hâlde hizmet sağlayıcının beni/bizi yarışmanın her aşamasında cobothon yarışmasında çıkarmaya yetkili olduğunu ve böyle bir durumda MCFLY’dan herhangi bir maddi ve/veya manevi talepte bulunmayacağımı/bulunmayacağımızı, buna göre; işbu Cobothon'a katılarak yarışabilmek için gerekli olan şartları yerine getirdiğimi/getirdiğimizi ve bu şartları yerine getirmediğimin/getirmediğimizin herhangi bir şekilde ortaya çıkması hâlinde, hizmet sağlayıcının Cobothon’un hangi aşamasında olursa olsun beni/bizi yarışmadan çıkarmaya yetkili olduğunu ve böyle bir durum olması hâlinde MCFLY’ın uğrayacağı her türlü zararı müştereken ve müteselsilen tazmin edeceğimi/edeceğimizi, Hizmet sağlayıcının, önceden haber vermeksizin cobothon ile ilgili değişiklik yapabileceğini, yeterli katılım olmaması, katılımcıların başvuru şartlarını haiz olmaması vb. durumlarda ise hizmet sağlayıcının, Cobothon koşullarında değişiklik yapma hakkı olduğu gibi aynı zamanda Cobothon’u iptal etme hakkına da sahip olduğunu, işbu Cobothon’a, üçüncü kişi ve/veya kuruluşların düzenlemiş olduğu yarışma ve benzeri etkinliklerde yer almış bir proje veya uygulama ile ve/veya Fikri ve Sınai Mülkiyete ilişkin mevzuat kapsamındaki herhangi bir hakkı, herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşlara ait olan ve/veya herhangi bir üçüncü kişi ya da kuruluşun Fikri ve Sınai Mülkiyete ilişkin mevzuat kapsamındaki herhangi bir hakkını ihlal edebilecek nitelikte olan bir proje ve/veya uygulama ve/veya fikirle katılmayacağımı/katılmayacağımızı, aksi hâlde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma/tarafımıza ait olduğunu, bu sebeple üçüncü kişiler tarafından yöneltilecek her nevi talep ve iddiaların tek muhatabı olduğumu/olduğumuzu ve bu sebeple hizmet sağlayıcı ve MCFLY’ın nezdinde doğabilecek tüm zararı, MCFLY tarafından tarafıma/tarafımıza iletilecek ilk yazılı talep akabinde derhal karşılayacağımı/karşılayacağımızı, zararlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımı/olacağımızı, Cobothon’a konu edilen proje/projelerime/projelerimize ilişkin fikri hakların tarafımıza ait olduğunu, ancak, yarışmada dereceye giren projemin/projemizin hayata geçirilmesinin MCFLY tarafından talep edilmesi ve tarafımca da kabul edilmesi hâlinde, bahse konu projenin hayata geçirilmesi için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her nevi hakları (5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen umuma arz etme hakkı, 21. maddesinde düzenlenen işleme hakkı, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma hakkı, 23. maddesinde düzenlenen yayma hakkı, 24. maddesinde düzenlenen temsil hakkı ve 25. maddesinde düzenlenen işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda ve yürüklükte bulunan mevzuatın ilgili hükümlerinde tanımlanan tüm haklar) ve bu hakların kullanım yetkileri ile olması hâlinde Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki başvuru ve telife ilişkin hak ve yetkilerimi/yetkilerimizi MCFLY’a devredeceğimi/devredeceğimizi, bahse konu projenin hayata geçirilmesi yönünde bir talep tarafıma/tarafımıza iletilmese dahi, yarışma başvurusuna konu edilen ve ödül almaya hak kazanan proje/projelerimin/projelerimizin herhangi bir şekilde hayata geçirilmesini talep etmem/etmemiz hâlinde; bu konuda öncelikli hak sahibinin her durumda MCFLY’da olduğunu ve bu konuyu öncelikle MCFLY’ın ön yazılı değerlendirmesine ve kabulüne sunacağımı/sunacağımızı, yarışmaya konu projelerimin/projelerimizin üçüncü şahıslarca izinsiz kullanımından sorumluluğun tamamen izinsiz kullanımı gerçekleştirenlere ait olduğunu, bu kapsamda uğranılan zararlar başta olmak üzere herhangi bir sebeple hizmet sağlayıcı veya MCFLY’a karşı herhangi bir talepte bulunmayacağımı/bulunmayacağımızı, işbu Cobothon süresince ve sonrasında da süre sınırı olmaksızın hizmet sağlayıcı ve MCFLYiçin ticari sır niteliği taşıyan hiçbir bilgiyi ve bu yarışmadaki projeyle ilgili olsun ya da olmasın ve burada belirtilenlerle sınırlı olmaksızın hizmet sağlayıcı tarafından gerçekleştirilen yarışma süreci, değerlendirmeler, diğer Cobothon projeleri vb. de dahil olacak şekilde hiçbir bilgiyi (“TİCARİ SIRLAR VE GİZLİ BİLGİLER”) üçüncü şahıslara karşı beyan etmeyeceğimi/etmeyeceğimizi, bir bilginin ticari sır niteliğini taşıyıp taşımadığında ve/veya gizli olup olmadığında tereddüde düşmem/düşmemiz hâlinde; hizmet sağlayıcı veya MCFLYtarafından aksi belirtilmedikçe o bilginin gizli olduğunun varsayılacağını ve işbu yarışma sürecinde ve sonrasında da süre sınırı olmaksızın yarışmaya konu projem/projemiz ile ilgili olarak üçüncü kişi ve kuruluşlarla yapacağım/yapacağımız çalışmalarda işbu yarışma ve hizmet sağlayıcı ile MCFLY’a ait TİCARİ SIRLAR ve GİZLİ BİLGİLER’in korunmasını güvence altına almaya özen göstereceğimi/göstereceğimizi aksi hâlde bu durum sebebi ile MCFLY nezdinde doğabilecek tüm zararları tarafıma/tarafımıza iletilecek ilk yazılı talep akabinde derhal müştereken ve müteselsilen karşılayacağımı/karşılayacağımızı, yarışmayı kazanan olarak seçilmem/seçilmemiz hâlinde, yarışma sonunda MCFLY tarafından belirlenecek ödülün verilmesi amacıyla düzenlenecek olan ödül törenine bizzat katılacağımı/katılacağımızı, ödülü bizzat kendimin/kendimizin alacağını ve yerime/yerimize ödülü almak ve/veya ödül törenine katılmak üzere herhangi bir üçüncü kişiye hakkımı/hakkımızı devretmeyeceğimi/devretmeyeceğimizi ve/veya noter huzurunda düzenlenmiş ve açıkça ilgili cobothon ilişkin para ödülünü alma hususunda yetki içeren bir vekaletname olmaksızın herhangi bir üçüncü kişiyi görevlendiremeyeceğimi/ görevlendiremeyeceğimizi, aksi takdirde söz konusu ödülü almaya hak kazanamayacağımı/kazanamayacağımızı; kazanılan ödülü hiçbir ortamda pazarlamaya çalışmayacağımı/çalışamayacağımızı kabul beyan ve taahhüt ederim/ederiz.