Skip to main content

MCFLY COBOTHON TEKNİK ŞARTNAMESİ

EU General Data Protection Regulation - Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü  (GDPR) ile uyumlu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince; Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz iş amaçlarıyla ilişkili olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenebilecektir. Bu çerçevede Şirketimizce; “özel hayatın gizliliği” öncelikli olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygılı olarak gizliliğini korumak ve kişisel verilerin KVKK çerçevesinde korunması amacıyla, Şirketimiz; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, en uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Şirket politikamızın hedef kitlesi; şirketimiz çalışanları ve/veya iş başvurusu yapmış olan adayların dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek ve tüzel şahıslardır.

1.Veri Sorumlusu

KVKK gereğince; veri sorumlusu olarak, kişisel verileriniz Şirketimizce aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Veri sorumlusu sıfatıyla; işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere, aşağıdaki hususlara yer verilmektedir: Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, çerez (cookie) kayıtları.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimizce; mevcut ve potansiyel müşterileri, çalışanları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Şirketimizce toplanan (tarafınızca paylaşılan) kişisel verileriniz:

Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerden sizi ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

Şirketimizce yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

Şirketimizin kullanımda olan alanların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlerimize ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, profilleme/segmentasyon ve CRM çalışmalarını yürütmek,

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,

Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması, ve/veya

Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak ve/veya Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla bilgileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3.Kişisel Verileri Toplanma ve Saklanma Yöntemi

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

4.Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz, mer’i mevzuat kapsamında ve yukarıda açıklanan amaçlarla sınırlı olmak üzere;

KONTROLMATİK Teknoloji, Enerji ve Mühendislik A.Ş. ve Grup şirketlerine,

Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,

Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

Kanunen yetkili düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan idari ve yasal mercilere,

Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, veya

Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan ve/veya işbirliği yapılan gerçek veya tüzel kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK 11. maddesi gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse bilgi talep etme,

İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde/dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri gereğince; yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve/veya

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

6.Bildirim Şekli

KVKK 13/1 maddesi gereğince; yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, formu doldurup-göndermek suretiyle, Noter aracılığıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya mcfly@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

e-posta: info@mcfly.com
Telefon: +90 (212) 279 22 03

Şirketimiz, iletilen taleplerinize gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde; Şirketimiz, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, KVKK 13. Maddesi gereğince belirlenen tarife üzerinden belirlenir.